Beleidsplan DGBVN

INLEIDING
In dit beleidspan – vastgesteld in de bestuursvergadering van 2 december 2015 – legt het bestuur van de Stichting De Grootste Band van Nederland (hierna genoemd DGBVN) haar beleid voor het jaar 2016 vast. Het beleidsplan zal eind 2016 aangepast worden aan de actualiteit.

STRATEGIE
Doelstelling en afwezigheid winstoogmerk:
1) De doelstelling van de stichting is opgenomen in artikel 2 van de statuten en luidt als volgt:

1. Het doel van de stichting is het vragen van aandacht voor en het financieel steunen van instellingen en fondsen die jonge musici ondersteunen bij hun muzikale ontwikkelingen (bijvoorbeeld door het ter beschikking stellen van muziekinstrumenten).

2. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door: het organiseren van optredens van een muziekgroep bestaande uit een groot aantal muzikanten en vocalisten.

De stichting beperkt zich in haar activiteiten tot datgene dat nodig is voor het bereiken van de doelstelling zoals in lid 1 gemeld. De stichting zal geen bedrijfsmatige activiteiten ontplooien.

2) De stichting heeft geen winstoogmerk.
De stichting streeft derhalve niet naar winst omwille van de winst zelf. Dit blijkt uit het feit dat de met de activiteiten behaalde opbrengsten ten goede komen aan de doelstelling en dus het algemeen nut beogen.

Bestemming liquidatiesaldo
Zoals blijkt uit artikel 14 lid 4 van de statuten zal een batig liquidatiesaldo worden besteed ten behoeve van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met soortgelijke doelstelling.

ANBI-status
De stichting DGBVN heeft een ANBI-status (855709121) waardoor giften aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting (tot 125%) en vennootschapsbelasting (tot 150%).

BELEID
1) De werkzaamheden van de stichting:
Onder de vlag van de stichting DGBVN is een muzikaal evenement georganiseerd, dat op 29 mei 2016 heeft plaatsgevonden op de Grote Markt in Haarlem. Onder de naam De Grootste Band van Nederland hebben meer dan tweehonderd muzikanten en vocalisten een lied ten gehore gebracht. Daarvan is een videoclip gemaakt met als doel muzikanten in andere steden te inspireren iets dergelijks te ondernemen. Op deze wijze hoopt de stichting DGBVN in 2017 in meerdere steden een dergelijk evenement te veroorzaken. Het kan de stichting vooralsnog niet groot genoeg worden.

Tijdens het evenement op 29 mei 2016 is aandacht – en financiële steun – gevraagd voor de activiteiten van het Jeugdcultuurfonds Haarlem. Op deze wijze draagt de stichting actief bij aan het realiseren van de doelstelling zoals genoemd in artikel 2 van de statuten. Voor het geplande evenement van 28 mei 2017 zal aandacht – en financiële steun – worden gevraagd voor de activiteiten van de stichting Muziekids.

2) Werving en beheer van gelden
De stichting DGBVN werft gelden ten behoeve van de doelstelling door een aantal (in Haarlem actieve) fondsen aan te schrijven en om financiële bijdragen te vragen. Tevens zal aan leveranciers en medewerkers het goede doel achter de activiteiten duidelijk worden uitgelegd, om te proberen met zo weinig mogelijk kosten een zo gunstig mogelijk financieel resultaat te behalen.

Het beheer van de verkregen inkomsten ligt in handen van de penningmeester van het bestuur. De stichting streeft ernaar de beheerskosten te beperken tot nul.

3) Vermogen
De stichting DGBVN houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling.

4) Bestedingsbeleid
De stichting DGBVN besteedt de verkregen inkomsten conform de doelstelling aan het Jeugdcultuurfonds Haarlem.

Op grond van artikel 6 van de statuten en haar feitelijke werkzaamheid heeft geen enkele (rechts)persoon doorslaggevende zeggenschap binnen de stichting. Dus kan geen enkele (rechts)persoon beschikken over het vermogen van de stichting als ware het eigen vermogen.

OVERIGE
1) Beloningsbeleid
De leden van het bestuur ontvangen conform artikel 5.9 van de statuten geen geldelijke beloning, noch vacatie- op presentiegeld voor de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden. De stichting heeft geen personeel in dienst.

2) Administratie
De administratie van de stichting DGBVN wordt gevoerd door de penningmeester. De jaarrekening wordt opgesteld door Martin van Rooden Accountancy.

3) Publicatieplicht
De stichting DGBVN voldoet aan haar publicatieplicht door middel van de volgende website: www.dgbvn.nl